Privatpolicy

1. TEKNISK ORGANISATION

Denna hemsida erbjuder två olika tjänster:

Bokning och betalning online av logi, marknadsförd av HOTELOPIA, S.L.U. (hädanefter Hotelopia), med registrerad adress i Palma de Mallorca, Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, C.P. 07007, resebyrå med grossistverksamhet, med registreringsnummer (C.I.F.) B-57218356 med licens BAL-481 M/D, inskriven i handelsregistret på Palma de Mallorca, sida PM-44857, band 2007, ark 148, och

Bokning online och betalning direkt på plats, lanserad av LIBERATE, S.L.U, med registrerad adress i Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, C.P. 07007, Palma de Mallorca, med registreringsnummer (C.I.F.) B-07067465 (hädanefter, Liberate).

Hotelopia och Liberate är del av Hotelbeds Group.

Denna hemsida tillhör Hotelopia, trots att Liberte har en icke exklusiv licens för att använda hemsidan www.hotelopia.com (hädanefter, Hemsidan) för att lansera tjänsten Liberate betalningsform dirket på Hotellet.

Bägge tjänster, som finns att hitta på www.hotelopia.com är tillgängliga enbart för slutkunder (hädanefter, Du). Dessa tjänster är underställda dess respektive Allmänna Bokningsvillkor, tillgängliga och godkända på Hemsidan och i enlighet med de priser, avgifter och avbeställningsvillkor som visas vid bokningstillfället. På hemsidan finns information om hur du bör genomföra bokningen.

För att fullborda en bokningsprocess på Hotelopias hemsida, genom någon av de tjänster som erbjuds, måste du godkänna de allmänna villkoren för varje tjänst, såväl som denna rättsliga information samt privatpolicy. Vid åtkomst, visualisering och utnyttjande av hemsidan, samt då bokning sker på denna, är du skyldig att rätta dig efter de allmänna villkoren för varje tjänst samt den rättsliga informationen och privatpolicyn. Således förbinder du dig även att rätta dig efter de rådande lagar som åberopas i samband med bokningar på hemsidan.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV HEMSIDAN

Användning av hemsidan innebär att du accepterar våra allmänna bokningsvillkor samt att du ger ditt fullständiga samtycke och förbinder dig att uppträda i enlighet med de villkor som anges i de kontrakterade tjänsterna. Bokning och köp av Hotelopias produkter får endast utföras i enlighet med rådande juridiska bestämmelser av myndiga personer som är vid sina sinnes fulla bruk.

Därför:

 • Skall Du inte använda hemsidan för andra ändamål än bokning av logi.
 • Får Du inte skicka, framföra eller sprida, varken på eller via denna hemsida, sådan information som kan vara skadlig, kränkande eller som på annat sätt bryter mot Hotelopias, Liberates eller tredje mans rättigheter.
 • Får Du inte utföra otillåtna, falska eller bedrägliga bokningar.
 • Får Du inte använda program, drivrutiner eller andra mekanismer som automatiskt eller manuellt påverkar denna hemsidas funktion, inklusive men inte begränsande till, uppladdning eller vidarebefordring av skadad data eller datavirus.
 • Får Du inte förfalska, ändra eller förstöra denna hemsidas utseende, utformning, format eller källkod.
 • Får Du inte utföra handlingar som medför en onormalt hög belastning på hemsidan eller dess infrastruktur.

Hotelopia ebjuder Hemsidan “som den är”. Du godkänner och accepterar att det är tekniskt omöjligt för Hotelopia att garantera att Hemsidan inte drabbas av störningar, fel eller intrång av icke auktoriserade användare eller datapirater.

Hotelopia reserverar sig rätten att neka åtkomsten till denna hemsida av tekniska eller underhålls-och säkerhetsskäl, eller av andra skäl orsakade av force majeure och avsäger sig skyldigheten att återbetala eller kompensera användaren för den avbrutna åtkomsten.

Hotelopia kontollerar helt och hållet åtkomsten av hemsidan och vi reserverar oss rätten att ändra, byta ut, avbryta eller avlägsna vilken som helst information eller tjänst på denna Hemsida.

Du får inte använda denna webbplats för att hämta data från den med kommersiella automatiserade processer (så kallad "screen scraping"). Undantag: om du har tecknat avtal med tredje part som ger dig tillgång till hotellens priser, med enda syfte att jämföra priser.

Hotelopia reserverar sig rätten att, utan förbehåll för andra rättigheter som kan komma att gälla, neka åtkomsten till denna hemsida och/eller annullera vilken bokning som helst om Hotelopia (efter eget behag) anser att du inte uppfyller de allmänna villkoren som reglerar handelsavtalen, eller om du anses bryta mot dess privatpolicy.

Åter till toppen

2. SEKRETESS OCH SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

SEKRETESSBELAGD INFORMATION

Med “sekretessbelagd information” avses alla uppgifter som Du tillhandahåller Hotelopia och/eller Liberate med i samband med bokningar eller köp av dess tjänster.

Således, inklusive men inte begränsat till, omfattar sekretessbelagda uppgifter alla typer av personuppgifter (utan restriktioner) såsom: Telefon- och faxnummer, e-postadresser, hemadresser, underskrifter, kopior av pass eller nationella ID-handlingar, uppgifter om kredit- eller betalkort, personliga preferenser, val av kost, religiösa eller andra uppgifter som tillhör Dig eller övriga medresenärer samt andra uppgifter som är relevanta för bokningen eller betalningen av de valda tjänsterna/produkterna.

Under inga omständigheter kommer följande typ av information att sekretessbeläggas:

 • Ämnen som avhandlats i offentliga publiceringar eller som på annat vis offentliggjorts, dock inte om denna information offentliggjorts pga. kontraktsbrott av någon av de inblandade parterna.
 • All information eller kunskap (know-how) som inhämtats från en tredje man.
 • Upplysningar som krävs enligt lag.
 • Upplysningar som krävs av domstolar och domare.
 • Annan obligatorisk information om ekonomiska uppgifter eller liknande från lokala eller statliga myndigheter som t.ex. skattekrav, arbetsintyg eller andra administrativa uppgifter.

Genom att samtycka med de allmänna villkoren, samt i enlighet med direktivet 2000/31/EG om tjänster i informationssamhället och elektronisk handel, ger du Hotelopia och/eller Liberate tillstånd att kontakta de inblandade inrättningarna och begära den personliga information som du angivit, både om dig själv samt om de övriga personerna som ingår i din bokning. Dessa uppgifter kommer att behandlas under strikt iakttagande av EU-direktiven 95/46, 2002/58 och/eller i enlighet med eventuell lagstiftning som kan komma att inskränka, ersätta eller utöka personuppgiftslagen (hädanefter ”PuL”), och kommer endast att användas i syfte att tillhandahålla de tjänster som du begärt.

ÅTKOMST OCH SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Om Hotelopia och/eller Liberate skulle behöva få tillgång till dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla den begärda tjänsten, kommer de att försäkra sig om att de har rätt till detta i enlighet med PuL.

Godkännandet av dessa villkor innebär att du ger ditt uttryckliga samtycke till registrering av dina uppgifter i Hotelopias och/eller Liberates register och att dessa uppgifter endast kommer att användas för administration, medling eller köp av de tjänster som tillhandahålls av Hotelopia och/eller Liberate.

Alla personuppgifter som Hotelopia och/eller Liberate samlar in i samband med din användning av detta datasystem anses ha insamlats, bearbetats och översänts under strikt hänsyn till innehållet i PuL; på denna grund är du härmed införstådd med och ger ditt uttryckliga samtycke till registrering av dina uppgifter i Hotelopia, S.L.U.:s befintliga personregister. Dessa uppgifter kommer endast att användas för administration, medling eller köp av de tjänster som tillhandahålls av Hotelopia och/eller Liberate, samt för behandling av bokningar och betalning av produkter och tjänster genom Hotelopia, call-centers, mobila kommunikationssystem baserade på GSM-, GPRS- eller UMTS-teknik; incidenthantering; för utformning av statistik, och särskilt för senare översändelse av ett frivilligt kvalitetsformulär, som utarbetats för att kontrollera kvaliteten på boende och service vid det hotell där du vistats. Detta kvalitetsformulär hjälper oss att behålla en hög standard på de hotell som vi tillhandahåller. Allt detta sker genom din förmedling av din reseupplevelse och din belåtenhet med den service som erbjöds vid hotellet där du vistades. Hotelopia och/eller Liberate reserverar sig rätten att inte publicera kommentarer som inte har att göra med de tjänster som hotellet erbjuder.

Ansvaret för lagringen av dessa datafiler ligger hos: Hotelopia, S.L.U. med följande adress: Palma de Mallorca, Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos 100, Torre A, 5ª planta, C.P. 07007.

Du kan när som helst utöva din rätt att få tillgång till, korrigera, annullera eller komma med invändningar på dina uppgifter. Detta gör du genom att vända dig till Hotelopia, S.L.U. på något av följande sätt: genom att besöka ovan nämnda kontor, genom skriftligt meddelande eller via den e-postadress som du hittar på vår ”kontaktsida”. Om du inte lyckas framföra dina önskemål via e-post bör du skicka ett skriftligt brev till följande adress: Palma de Mallorca (Spanien), Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos 100, Torre A, 5ª planta, C.P. 07007. Vare sig det rör sig om ett e-postmeddelande eller ett skriftligt brev bör du ange vilken åtgärd du begär, och kommunikationen måste även vara undertecknad och innehålla en kopia av ID-kort eller likvärdig bestyrkt handling.

I enlighet med PuL kommer Hotelopia och/eller Liberate att behandla dessa uppgifter på ett professionellt och diskret sätt, även efter det att affärsförbindelsen avslutats, och kommer att se till att all inblandad personal är införstådd med denna förpliktelse.

Hotelopia och/eller Liberate garanterar att man vidtagit de tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder som krävs för att garantera sekretessen av dina personuppgifter för att undvika ändring, förlust, otillåten åtkomst och/eller behandling, och har tagit hänsyn till rådande teknologi, den typ av data som lagras samt de risker som den kan komma att utsättas för.

Vid åtkomst till personuppgifter åtar sig Hotelopia och/eller Liberate att:

 • Behandla dem i enlighet med rådande lagstiftning samt de tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder som behövs för att garantera sekretessen av dessa uppgifter, samt för att undvika ändring, förlust och otillåten åtkomst och/eller behandling, med hänsyn till rådande teknologi, den typ av data som lagras samt de risker som den kan komma att utsättas för.
 • Endast använda dessa uppgifter för att tillhandahålla begärda tjänster.
 • Att under inga som helst omständigheter vidarebefordra dessa uppgifter till andra parter. Att inte kopiera eller återge hela eller delar av informationen, konsekvenser eller anknytningar därtill.
 • Dessa uppgifter endast kommer att behandlas av de personer som är direkt inblandade i tillhandahållandet av den begärda tjänsten. Det kan förekomma fall då denna information utlämnas till tredje man, men bara då även denne tvingas underställa sig de sekretessbestämmelser som anges i detta dokument.
 • När de personuppgifter som du angivit till Hotelopia och/eller Liberate inte längre behövs för det ändamål som de registrerats för, garanterar vi att de kommer att annulleras eller förstöras, och/eller att informationen samt eventuella skriftliga dokument eller digitala medier återlämnas. Vi behåller inga kopior på denna information.

Hotelopia och / eller Liberate kommer att dela kundinformation med leverantörer av kontrakterade tjänster. Detta enbart i syfte att slutföra kundens bokningen, på grund av administrativa orsaker och vid kortbedrägerier. Alla uppgifter som samlas in på hemsidan kommer att skickas i enlighet med PuL till de parter som måste ta del av informationen för tillhandahållandet av de begärda tjänsterna.

På samma sätt (i enlighet med artikel 34.e i den spanska organiska lagen 15/1999 från den 13 december om skydd av personuppgifter) går du med på att Hotelopia och/eller Liberate enligt ovan nämnda villkor, får översända dina uppgifter till berörda mottagare oavsett i vilket land dessa befinner sig, även om dessa inte lever upp till de sekretesskrav som fastställs i PuL.

Ditt medgivande till användning och utlämnande av dina personuppgifter kan när som helst återkallas. För detta krävs endast ett skriftligt meddelande enligt ovan nämnda förfarande, till den person eller organisation som ansvarar för lagringen av uppgifterna. Slutligen vill vi informera dig om att dina uppgifter kommer att behandlas med största sekretess och lagras på servrar som uppfyller gällande krav på skydd av personuppgifter enligt spansk lagstiftning.

Hotelopia och/eller Liberate är utrustad med den bästa och säkraste teknologin för skydd av dina kontokortsuppgifter. Vidare uppfyller vi alla gällande internationella normer och lagar. I samtliga fall då Hotelopia och/eller Liberate begär känsliga uppgifter använder vi kommunikationsprotokollet SSL. Detta innebär att all information som överförs via Internet från din dator till våra servrar krypteras och görs oläslig för obehöriga.

Denna teknologi säkerställer och garanterar att dina uppgifter inte försvinner, manipuleras eller på annat sätt utsätts för åverkan. På så sätt är köp via Internet idag lika säkra som direktköp.

Du ger Hotelopia och/eller Liberate tillstånd att kontakta dig för att informera dig om ändringar på hemsidan, om nya produkter samt för att erbjuda andra produkter och tjänster från Hotelopia och/eller Liberate samt från andra företag i gruppen Hotelbeds Group. I de fall vi ansöker om DINA personuppgifter anger vi alltid klart och tydligt vilken typ av uppgifter det handlar om och anledningen av dess ansökan. Hotelopia och/eller Liberate samlar inte medvetet in uppgifter från minderåriga.

Hotelopia och/eller Liberate kommer att använda dina personuppgifter, med ditt samtycke, för att inbjuda dig att ge din åsikt om login efter vistelsen.

I det fall du kontaktar oss per telefon, eller vi kontaktar dig, angående din bokning, kan samtalen spelas in för utbildningssyfte och kontroll. Skulle det vid senare tillfälle uppstå tvister angående en bokning reserverar sig Hotelopia och/eller Liberate rätten att gå igenom telefonsamtalen.

När kunden vistas i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan vi inte längre garantera att de strikta reglerna i PuL uppfylls. Hursomhelst kommer Hotelopia aldrig att lämna ut information till personer som inte är direkt inblandade i hanteringen av förberedelserna för resan.

Åter till toppen

3. ÄGANDERÄTT OCH ANDRA RÄTTIGHETER

EGENDOM

Du bekräftar och accepterar att de materiella och immateriella rättigheter (med obegränsad omfattning av samtliga copyrights, patent, varumärke eller tjänster, information om hotell, fotografier, bilder, kartor och annat material) som gäller för innehållet på hemsidan (med obegränsad omfattning av dess allmänna villkor, regler, direktiv och handlingsförfaranden samt sekretessbelagda uppgifter) som du har tillträde till är Hotelopias, Liberates eller dess leverantörers exklusiva egendom.

Du godkänner och accepterar, utöver det som regleras här, att inte göra anspråk på rättigheter och intressen gentemot den information och de uppgifter som du har tillgång till, och att Hotelopia och/eller Liberate är ensam ägare till denna information, inklusive obegränsad omfattning av samtliga patent, copyrights, varumärken, yrkeshemligheter, varunamn, kontrakt, industriell design och andra materiella och immateriella rättigheter som ägs av Hotelopia runt om i världen.

Alla märken, copyrights, rättigheter över databaser och andra materiella och immateriella rättigheter gällande denna hemsida (liksom dess organisation och utformning), samt även dess källkod tillhör Hotelopia, Liberate eller dess leverantörer.

Varken du eller någon annan representant får kopiera, ändra, publicera, offentliggöra, distribuera, sälja eller överföra det material som presenteras på denna hemsida eller dess källkod, vare sig delvis eller i sin helhet, utan Hotelopias coh/eller Liberates skriftliga medgivande.

INNEHÅLL

Med undantag för det som anges i de allmänna villkoren, är det härmed förbjudet att kopiera, återanvända, ändra, vidarebefordra, sälja, hyra ut, marknadsföra eller röja till tredje man det innehåll (och/eller vilken som helst av dess beståndsdelar) som tillhandahålls och presenteras på denna hemsida.

Vilken som helst information publicerad på hemsidan angående hotellen som erbjuds där, inklusive, men dock inte begränsat till de beskrivningar av hotellet, tillgänglighet och priser som hotellen erbjuder, såsom ackrediteringar och beskrivningar av andra tjänster som presenteras på hemsidan har publicerats av leverantörerna av dessa tjänster och inrättningar. Dessa leverantörer är oberoende företag och agerar inte som vare sig representanter, anställda eller dotterbolag till varken Hotelopia eller Liberate. Informationen som presenteras på hemsidan bör inte tolkas som varken råd eller rekommendation av Hotelopia och/eller Liberate, vilket medför att vare sig Hotelopia och/eller Liberate tar på sig ansvaret för de felaktigheter eller missvisande uppgifter som kan finnas i det publicerade materialet rörande hotellen eller vilken som helst annan aspekt. Dessa oberoende företag erbjuder sina tjänster i enlighet med sina egna villkor, som kan både utesluta och begränsa ansvaret gentemot Dig. Varken Hotelopia, Liberate eller dess dotterbolag tar på sig ansvaret för de handlingar, förbiseende, försummelse eller vårdslöshet som de oberoende företagen kan tänkas begå. Hotelopia, Liberate och dess dotterbolag tar inte heller på sig ansvaret för vilken som helst skada eller utgift orsakad av de ovan nämnda oberoende företagen. Hotelopia, Liberate och dess dotterbolag erbjuder ingen som helst ersättningsgaranti i fall av överbokning, force majeure eller annan likartad orsak som vi inte kan råda över.

Då Hotelopia och/eller Liberate enbart agerar som bokningsombud avsäger vi oss allt ansvar för eventuella dokumenterade felaktigheter om inte dessa felaktigheter begåtts av Hotelopia och/eller Liberate. Hotelopia och/eller Liberate erbjuder enbart hemsidan för att hotellen ska kunna erbjuda sina produkter och tjänster och för att du ska kunna kontakta och, om du så önskar, boka ditt logi på dessa hotell.

Du godkänner och accepterar att vare sig utlämnandet av, eller tillgången till uppgifter på denna hemsida, utgör ett bindande erbjudande från Hotelopias sida att sälja eller överlåta sådana föremål.

Åter till toppen

4. NYHETSBREV

Hotelopia och/eller Liberate gör inte automatiskt användare till prenumeranter på nyhetsbrevet. Om du vill motta detta har du möjligheten att prenumerera. Om du väljer att prenumerera kommer du att bli informerad om nyheter och hotellerbjudanden via e-post. Om du vill avsluta din prenumeration kan du göra detta i avdelningen ”Nyhetsbrev” på vår hemsida.

Åter till toppen

5. LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR

Det kan förekomma länkar på Hotelopias hemsida till tredje man, men dessa finns bara där i informationssyfte. Sådana hemsidor tillhör inte Hotelopia och/eller Liberate och vi kan därför inte ta något ansvar för dem eller deras innehåll.

Hotelopia och/eller Liberate erbjuder deesa länkar för användarens bekvämlighet, men varken garanterar eller kontrollerar innehållet på dessa sidor. Hotelopia och/eller Liberate erbjuder ingen som helst garanti eller ansvar angående dessa sidor (inklusive till exempel nekad åtkomst) eller det material och uppgifter som förekommer på dessa sidor eller andra sidor som Du kan komma in på via länkar, hypertext eller vilket som helst annat sätt. Hotelopia och/eller Liberate tar inte heller på sig ansvaret för de tjänster eller produkter som du kan köpa på dessa sidor.

Hotelopia och/eller Liberate kan under inga som helst omständigheter hållas ansvarig för förlust, skada eller förstörelse, varken indirekt eller direkt, som uppstått i samband med åtkomst eller utebliven åtkomst till dess hemsida, vid användningen av hemsidan eller pga. dess innehåll, inklusive utebliven inkomst eller liknande.

Vi rekommenderar att scanna allt material och innehåll som du laddar ner från nätet i allmänhet, och från hemsidan i synnerhet, med ett virusprogram.

Åter till toppen

6. INFORMATION SOM VISAS PÅ HEMSIDAN

Den information om hotell och andra tjänster som Hotelopia och/eller Liberate ställer till förfogande stämmer oftast bra överens med verkligheten eftersom dessa uppgifter tillhandahålls direkt av leverantören. Hotelopia och/eller Liberate bär dock inget ansvar för eventuella diskrepanser mellan den erbjudna informationen och den av leverantören tillhandahållna tjänsten.

Åter till toppen